Vitajte vo svete svetla!
 
 
  Image
Košík: prázdny
Image
Image
 
   
Porovnanie
Image Nemáte do porovnania pridané žiadne produkty.

Image Ako pridať produkt do porovnania?
Výrobcovia


Image Zoznam výrobcov

 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky.
Elektronický internetový obchod esvietidla je zásielkovou službou spoločnosti CASTILL, s.r.o. Prievidza. Pri každom nákupe ušetríte minimálne 10%-20% z bežnej maloobchodnej ceny. Ceny uvádzané pri výrobkoch sú po zľave s DPH 20%.Predajca si nemôže vyhradiť právo na zmenu ceny bez predchádzajúceho upozornenia.
Pred nákupom sa pozorne oboznámte s obchodnými podmienkami:

1.Objednávka
Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká záväzným potvrdením Vašej objednávky. Akceptujeme telefonické objednávky alebo objednávky zaslané  e-mailom.
Objednávky nad 332 € sú telefonicky overované z dôvodu, aby nedošlo k prípadnému falošnému objednaniu na Vašu adresu alebo k chybe pri objednanom množstve.
2.Storno objednávky
a)zo strany kupujúceho
Objednávku môžete stornovať do 2 hodín po jej potvrdení priamo v Zákazníckej sekcií alebo na adrese predajna@castill.sk. Po tomto termíne iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.
b)zo strany predávajúceho
vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
objednávku nebolo možné overiť ( chybne zadané telefónne číslo, opakovane nedostupné, zákazník neodpovedá na maily...)
tovar sa už nevyrába, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena. Ak táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník zaplatil celú alebo časť ceny výrobku, táto mu bude do 14-tich dní vrátená späť na jeho účet.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Predávajúci: CASTILL s.r.o Na nádvorí 11  971 01 Prievidza

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

Dátum objednania:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Dátum:


3.Záručné podmienky
Na zakúpený tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom.
Svetelné zdroje dodávané spolu so svietidlami nie sú tovarom a nie sú zohľadnené v cene. Do svietidiel sú vkladané len ako reklamné predmety doplňujúce vzhľad svietidla. Nesmú byť preto uvedené na trh ako elektrospotrebiče a nie je na ne poskytovaná záruka.


4.Doprava
Doručenie tovaru je obmedzené na územie SR.
Ako Vám doručíme tovar, záleží na Vás, ktorú možnosť si vyberiete:
a)osobný odber – 0,00€
tovar si osobne preberiete v našej predajni Interiérové centrum Na nádvorí 11 ( smer Handlová, areál bývalého družstva) v Prievidzi v čase pondelok – piatok 8,00 – 16,30 hodiny. K tovaru „pribalíme“ dobrú náladu, úsmev a v prípade Vašich otázok aj odbornú radu.
b)DPD prepravnou spoločnosťou – 5,00 € pri nákupe do 99,99 €.
pri nákupe nad 100 € preprava nebude účtovaná
tovar Vám bude doručený do 24 hodín OD JEHO PREVZATIA OD NÁS. Kuriér sa s Vami vopred dohodne, kedy bude možné doručiť Vám zásielku.
UPOZORNENIE!: Skontrolujte si IHNEĎ nepoškodenosť zásielky po prebratí od pracovníka kurierskej služby.V prípade poškodenia nás prosím okamžite kontaktujte. Spíšte s pracovníkom kurierskej služby zápis o poškodení zásielky ( budú Vás po našej výzve kontaktovať).
Nepoškodený obal ešte nemusí znamenať, že aj krehký obsah nie je poškodený!!!
Okamžite nás prosím kontaktujte.
5.Možnosti platieb
a)platba na dobierku + 1,99€ k dopravným nákladom
b)platba on-line prevodom z Vášho účtu (Tatrapay)
c) internetbanking - na účet v Tatrabanke, kde treba uviesť Vaše meno a priezvisko, pridelený variabilný symbol - je totožný s číslom objednávky; aby bolo možné priradiť platbu. Platbu je možné uskutočniť z ktorejkoľvek banky. Platbu prosím uskutočnite ihneď po zadaní alebo overení objednávky na príslušný bankový účet:

Tatra banka: 2628051179/1100, IBAN: SK921100000000262 805 1179 BIC:TATRSKBX

Reklamačný poriadok
Ako uplatniť reklamáciu:
a)k reklamovanému tovaru musí byť priložený doklad o kúpe .
b)je nutné čitateľne popísať chybu a spôsob ako sa prejavuje
c)tovar musí byť zaslaný so všetkými jeho súčasťami, s ktorými bol dodaný, bez prípadných znečistení. Nemusí byť v originálnom obale.
d)predávajúci neručí za škody spôsobené na tovare neodbornou manipuláciou, nedbalým zaobchádzaním, prípadne vonkajšími udalosťami.
Náklady na dopravu k nám a späť k zákazníkovi hradíme my. Reklamácie vybavujeme podľa možnosti okamžite, v najhoršom prípade v zákonnej lehote do 30 dní. Vybavovanie reklamácií sa riadi Občianskym zákonníkom.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (predajna@castill.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ustanovenia §12 Zákona 391/2015 Z.z. Príslušným subjektom na ARS s Predávajúcim je Ústredný inšpektorát SOI, ktorú je možné kontaktovať na adrese P.O.BOX 29 , Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk alebo iná príslušná právnická osoba zapísaná na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987  Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Subjekt ARS je Slovenská obchodná inšpekcia

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 

1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 1 až 3 týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 4 až 5 týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby.
8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. XII týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.
9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
10. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.
11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu tak, že doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 1 až 5 týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len "Oznámenie o uplatnení reklamácie") napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.
12. Reklamačné konanie sa začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
b) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;
13. Predávajúci môže požiadať kupujúceho, aby mu tovar, ktorý je predmetom reklamácie, doručil, ak popis druhu a rozsahu vady tovaru v Oznámení o uplatnení reklamácie nie je pre predávajúceho dostačujúci.
14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 1 až 3 týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 4 až 5 týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len "Zákon") ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len "odborné posúdenie tovaru"). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
18. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
b) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
d) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
h) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
i) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bez zbytočného odkladu neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s týmito reklamačnými a obchodnými podmienkami, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.
21. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
23. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.
24. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
25. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 15 týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:
a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
b) predávajúci vadný tovar vymení.
27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 15 týchto reklamačných a obchodných podmienok, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.
28. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 15 týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.
29. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 14 týchto reklamačných a obchodných podmienok.
30. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
31. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
32. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 1 týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie bude prípadné opätovné uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) zamietnuté.
33. Ustanovenia čl. XII týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.
34. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Goldvia, s. r. o. je Slovenská obchodná inšpekcia.
35. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Možnosť výmeny tovaru
Tovar na výmenu bude prijatý po vzájomnej dohode a bude zaslaný na Vaše náklady. Tovar musí byť vrátený v originálnom balení, nepoškodený tak, aby bol schopný ďalšieho predaja.
Neposielajte ho formou dobierky, tieto zásielky naša predajňa nepreberá.
Možnosť vrátenia tovaru
Podľa zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom obchode v znení neskorších predpisov je možné tovar vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia. Tovar bude prijatý po vzájomnej dohode na Vaše náklady, alebo nám ho môžete priniesť osobne.
Neposielajte ho formou dobierky, tieto zásielky naša predajňa nepreberá. Tovar musí byť vrátený v originálnom balení, nepoškodený tak, aby bol schopný ďalšieho predaja.
Ako na to:
a)pošlite predávajúcemu e-mail alebo list, že odstupujete od zmluvy v zákonnej lehote.
b)v liste uveďte o aký tovar ide, aká bola jeho cena, číslo faktúry, kedy ste tovar prevzali a číslo účtu kam vám peniaze vrátime
c)najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy Vám budú peniaze vrátené na váš účet bez sankcií , musíte však znášať náklady na vrátenie tovaru ( napr. poštovné ).
Ochrana osobných údajov
Spoločnosť CASTILL, s.r.o. prehlasuje, že osobné údaje, ktoré vyžaduje pri vyplňovaní objednávkového formulára nebudú NIKDY poskytnuté tretím osobám ( s výnimkou kuriérskej služby ) a bude ich používať výhradne na komunikáciu so zákazníkom. Rovnako to platí pre údaje o firmách, ktoré objednávajú tovar cez esvietidlá profishop.
Získané údaje sú považované za prísne dôverné a tak je s nimi v našej firme aj zaobchádzané.

 

Krásny deň,

sme firma CASTILL s.r.o Na nádvorí 11 - 971 01 Prievidza, ICO 36303917, IC DPH SK2020077048, prevádzkujeme webe-drezy.sk a e-svietidla.sk evidujeme vás ako nášho zákazníka, máte od nás emailing, prípadne iné, vami vyžiadané informácie. Ak patríte medzi našich zákazníkov alebo ste “len” návštevníkmi tohto webu, tak nám zverujete vaše osobné údaje. Prečítajte si preto prosím ako ich chránime a aké máte práva v súvislosti s GDPR (nariadenie o ochrane osobných údajov). Sme správcom vašich osobných údajov a určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlhú dobu.

Oprávnené údaje, ktoré požadujeme: titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa. Vaše údaje uchovávame min.5 rokov, pokiaľ zákon o účtovníctve neurčuje inak. Oprávnený záujem: dodanie tovaru.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu predajna@castill.sk, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu. Svoje údaje si môže upravovať v časti “Účet” svojho zákazníckeho účtu.

Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.

Profilovanie ani automatické rozhodovanie nevykonávame!

25.5.2018 začne v Európskej únii platiť nové nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov. V súvislosti s ním získaváte nové práva. Spolu s nimi Vás chceme informovať akým spôsobom vaše osobné údaje chránime, prečo, k čomu a ako dlho ich zpracuvávame.

Aký je rozsah osobných údajov a účel spracovania?

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami zveríte a to z týchto dôvodov (na právnom základe na plnenie oprávnených záujmov, plnenie zákonných povinností ):

 • meno a priezvisko

 • adresa

 • telefónne číslo

 • e-mailová adresa

 • IČO, DIČ, IČ DPH

údaje, ktoré nám poskytujete nevedome sú: IP adresa

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

Vedenie účtovníctva:

Ak si objednáte ktorýkoľvek z našich produktov potrebujeme vaše osobné údaje (fakturačné údaje), aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. V tomto prípade evidujeme vaše osobné údaje 10 rokov – je to zákonná povinnosť!

Priamy marketing – reklama na Facebooku

Ak navštívite náš web, tak vnímame oprávnený záujem vďaka súborom cookies sledovať, ktoré stránky na našom webu navštívite a použiť toto info pre remarketing a lepšie cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálne 1 roku od návštevy webu. Ak nechcete vidieť naše reklamy na Facebooku, tak môžete ich zobrazovanie zrušiť priamo na Facebooku podľa tohto návodu, alebo vypnúť cookies v prehliadači, alebo zmeniť svoje preferencie pre zobrazovanie reklám na stránke vaše preferencie pre reklamy. Informácie zozbierané pomocou cookies nám neumožňujú identifikovať vaše meno, kontaktné údaje alebo iné osobné identifikačné údaje, ak sa nerozhodnete sami, že nám ich poskytnete.

Pokročilý marketing na základe súhlasu
Iba na základe vašeho súhlasu vám môžeme zasielať aj inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napríklad pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku. Ten môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponecháme do uplynutia premlčacej lehoty, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Väčšinu spracovávateľských operácii zvládame sami a nepotrebujem k nim 3. strany.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovávateľských operácii, ktoré si nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovávateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

Poskytovatelia hostingu a serverových služieb

 • Webglobe.sk – hosting webu
  Webglobe – Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2 – 821 09 Bratislava IČO: 36306444 

Analytické nástroje

 • Google Analytics – štatistiky návštevnosti webu
  Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 • SmartSelling – štatistiky návštevnosti webu
  SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Marketing a zákaznická podpora

 • SmartEmailing- nástroj pre hromadné rozosielanie emailov
  SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

 • Facebook pixel
  Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Fakturácia a účtovníctvo

CASTILL, s.r.o., Na nádvorí 11 – 971 01 Prievidza, IČO: 36303917 DIČ: SK202 007 7048

Vyhľadávanie
Hľadaný výraz:

... v kategóriach:
 
Image Rozšírené vyhľadávanie
Kontaktné údaje
CASTILL, s.r.o.
Na nádvorí 11
Prievidza
97101

Kontaktná osoba:
Silvia Letavayová
Telefón: 0915788967
E-mail: predajna@castill.sk

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

Porovnávanie cien na Tovar.sk

Svietidlá

 

     
  | Prihlásenie zákazníka  
  © 2023 svietidla, lustre, lampy, eshop, lacné svetlá, žiarovky, , všetky práva vyhradené | Programming and design: FUSION web solutions | Based on: PHP, MySQL | 03.12.2023 - 15:11:00